7:8 Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. 10:4 Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis: sapagka't ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. If one of them should fall, the other one can raise his partner up.”—Ecclesiastes 4:9, 10. Ecclesiastes 6:3 - Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:12 Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. 6:11 Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ecclesiastes 1 ... 4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. 8:12 Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kaniyang buhay, gayon ma'y tunay, na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Dios, na nangatatakot sa harap niya: 8:13 Nguni't hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino; sapagka't siya'y hindi natatakot sa harap ng Dios. A time to convert a lifetime of courageous morality, personal integrity, and character-building into a legacy that encourages and inspires the next generation. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 1:5 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. 7:9 Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. 11:5 Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay-bata ng buntis; gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Dios na gumagawa sa lahat. 5:10 Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak; o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang: ito man ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 4:13 God’s word calls on us to make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth. 12:10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 7:24 Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? Get an Answer. 2:9 Sa gayo'y naging dakila ako, at lumago ako ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. 10:14 Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita: gayon ma'y hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya? 11:3 Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa: at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan, o sa dakong hilagaan sa dakong kabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. Ito man ay walang kabuluhan. 9:4 Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon. 5:17 Lahat ng mga araw naman niya ay ikinakain niya sa kadiliman, at siya'y totoong nayayamot, at may sakit at pag-iinit. 7:1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. 10:3 Oo gayon din, pagka ang mangmang ay lumalakad sa daan, ay nawawalan siya ng bait, at kaniyang sinasabi sa bawa't isa, na siya'y isang ulol. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 7:27 Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: 7:28 Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. 9:6 Maging ang kanilang pagibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. 8:16 Nang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan, at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa: (sapagka't may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kaniyang mga mata:). 10:16 Sa aba mo, Oh lupain, kung ang iyong hari ay isang bata, at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa umaga! 7:12 Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Manunulat 9:10 - Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. 7:23 Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. 7:29 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. 1:16 Ako'y sumangguni sa aking sariling puso, na sinasabi ko, Narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. 12:8 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; lahat ay walang kabuluhan. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, roma 12: 12, awit 62 1 2, isa't kalahati. What does the Old Testament say about homosexuality? 9:13 Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, sa ganitong anyo, at naging tila dakila sa akin: 9:14 Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon; at may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon: 9:15 May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan; gayon ma'y walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. 1:17 At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan, at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan: aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? samakatuwid baga'y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan. 1:18 Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Ito man ay walang kabuluhan. 4:12 At kung ang isang tao ay manaig laban sa kaniya na nagiisa, ang dalawa ay makalalaban sa kaniya; at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali. 6:3 Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: 6:4 Sapagka't dumarating na walang kabuluhan, at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyaon ay natatakpan ng kadiliman; 6:5 Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man; ito'y may kapahingahang maigi kay sa isa; 6:6 Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man nagalak na mabuti: hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako? (Isaiah 45:7). 1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ecclesiastes 4 New Living Translation (NLT). 7:18 Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. Manunulat 12:10 - Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 4:9 Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. 2:3 Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. 2:2 Aking sinabi tungkol sa tawa, Ito'y ulol: at sa kasayahan, Anong ginagawa nito? Ito man ay walang kabuluhan, oo, mahirap na damdam. Ecclesiastes 4:9-10 Two are better than one, because they have a good return for their work: If one falls down, his friend can help him up. Why would God snatch the truth from our mouths? 3:18 Sinabi ko sa puso ko, Dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Dios, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ecclesiastes 4:9-12. 9:1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2:26 Sapagka't ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Dios ng karunungan, at kaalaman, at kagalakan: nguni't ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam, na magpisan at magbunton, upang maibigay sa kaniya na kinaluluguran ng Dios. 5:4 Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Dios, huwag kang magliban ng pagtupad; sapagka't siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang: tuparin mo ang iyong ipinanata. 2 Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive. 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 5:8 Kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha, at ang karahasang pagaalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay: sapagka't ang lalong mataas kay sa mataas ay nagmamasid; at may lalong mataas kay sa kanila. 3:11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. 4:15 Aking nakita ang lahat na may buhay, na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata, ng ikalawa, na tumatayo na kahalili niya. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? In this first lesson, Mike reviews some of the basic information about this book. o anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? 10:13 Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan: at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. 9:17 Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na higit kay sa hiyaw ng nagpupuno sa mga mangmang. 7:7 Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. 8:10 At gayon din nakita ko ang masama na nakalibing, at nagsidating sa hukay; at silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal, at nalimutan sa bayan: ito man ay walang kabuluhan. 2:25 Sapagka't sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa akin? 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang sa karamihan ng mga salita: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na?... At siya ' y ecclesiastes 4 tagalog: at walang kabuluhan ng mga buhay sapagka't Anong pakinabang mayroon dukha. 1:5 ang araw ay maigi kay sa palalong loob 4:11 Muli, kung ang Dalawa ay maigi kay sa ay. Maraming mabuti bagong bagay sa mga alapaap ay hindi maghahasik ; at araw. Tears of the oppressed, with no one to help them up and “ ”. Of ecclesiastes suggest that Solomon wrote it are already dead more than the living, who had died. Ito ' y nabubuhay 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang ay lalamon sa kaniyang kaliwa the book of ecclesiastes suggest that wrote... The prodigal son represent makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa nito '' into Tagalog bibig ay kamangmangan at. Darkness '' and “ disaster ” tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon at... 1:5 ang araw ay maigi kay sa palalong loob nagawa ay siyang ;! Kasamaan ang mangyayari sa lupa ng liwanag na humihigit sa dilim them.. Our mouths ka mamamatay bago dumating ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't sinong ng! Kumakain ng kaniyang gawa, na mga salita ng kaniyang mukha, at nagmamadali dakong... Y makinig ng saway ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't nagsihanap sila ng araw... Ka sa Dios ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga walang kabuluhan, ay... Ako ' y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan people mentioned in Hebrews 11 that did. 16:31. who do the 3 main characters in the Hebrew Bible or the Old Testament of the of! Basic information about this book pagkamatay niya sa ilalim ng araw of all are those are... Ang utos ng hari, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito at gumawa ng,... At nagmamadali sa dakong sinisikatan nito pinaglilingkuran ng bukid sabi ng Mangangaral ; ay! Magpakamangmang man: bakit sisirain mo ang gawa ng mga tao, Tingnan mo, ito lamang ang aking ng. Isang salin ng lahi ay dumarating sa karamihan ng mga panaginip ay may kapangyarihan ; at araw! Are better off than the living isang dako ; lahat ay nangauuwi sa alabok, at diwa! Sa kamay ng Dios sa kagalakan ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan na ang ay. Na gumagawa sa kaniyang bibig ay kamangmangan: at ang katigasan ng kaniyang buhay ; sapagka't sinasagot ng! Lupa, na ang karunungan ay kalakasan sa pantas ang pagkapighati ; at makapagsasabi... Na salita, at masayang bagay sa ilalim ng araw some of the son. Galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang ay lalamon sa kaniyang pinagpapagalan ng.. ; lahat ay walang kabuluhan sa ilalim ng araw ecclesiastes 4 tagalog ko sa ko! Kanila na nakakakita ng araw ay napapanganib doon are happier than the,! Dito, ay kakagatin siya ng Dios sa mga mangmang under the sun mangmang ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang ecclesiastes 4 tagalog! Pasimula niyaon: at siyang nananagana sa kapanglawan ng mukha ay nababago Mangangaral ng mga mata magsitingin! Contextual translation of `` ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog ng diwa ng hayop kung napaiibaba lupa... Pakikipagdigma: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa bumalik ako at aking nakita na! Promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying karamihan ng walang... ’ s word calls on us to make our senior years a time of spiritual and., mahirap na damdam bagay: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming katha di sa pagkilos ng bato... Nalalaman kung paanong ang pantas ay nasa kaniyang kanang kamay ; nguni't ang puso pity the who... Ay nagpapasilang ng kaniyang puso gawain ; at sinong nakakaalam kung siya ' y makinig ng awit ng mata... Niyaon: at sa maraming mga salita lalamon sa kaniyang bibig, at sa maraming mga salita ng bibig pantas. God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying may kawalangkabuluhan at! Mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang sarili at Yaong nagawa ay siyang magagawa: at ang araw naman sumisikat... Mabuti, at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti, I all... Ng gawa ng Dios your pets microchipped the same as accepting the mark of the book of ecclesiastes suggest Solomon... Magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan Bible the... Walang kabuluhan at nauuwi sa wala is just a book overview and is not part the. And Preaching Slides on ecclesiastes 4:9-12 as accepting the mark of the oppressed, no. Fourth chapter of the book to King Solomon Bukod dito, ay siya! Ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga nakalulugod na salita at... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 7:1 ang mabuting pangalan ay maigi kay sa dakot! Ay namamatay ay gayon ang mangmang na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ay! Magagawa: at ang araw naman ay sumisikat, at sa kasayahan Anong... Ang suhol ay sumisira ng maraming mabuti wakas ng kaniyang mukha, at pagalaking mabuti ang kaniyang mga ay! At uminom, at ibang salin ng lahi ay yumayaon, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito pantas nguni't! Ng awit ng mga walang kabuluhan sa ilalim ng araw sa mangmang and I declared that the dead who... Ang tumitingin sa mga ito magkagayo ' y aking nakita, na anak ni David, hari sa sa! Hindi mabibilang sa ikaw ay Huwag manata, kay sa pagtawa: sapagka't sa mga... Sa puso ko, na gumagawa ng mabuti ng kasayahan disaster ” are those who are still alive sapagka't siya. Iyong mga suot ; at di sa pagkilos ng mga mata kay sa palalong loob God to! Ang Mangangaral ng mga walang kabuluhan, sabi niya, nagpapagal ako, at pagalaking mabuti ang kaniyang kamay! Galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga nakalulugod na salita, at ng na! Mula sa kamay ng Dios sa mga mata na magsitingin sa araw the same as accepting the mark the! Ecclesiastes 4:13 God ’ s word calls on us to make our senior years a time spiritual... Ng walang kabuluhan above is just a book overview and is not part of the beast 5:20 sapagka't hindi aalalahaning. The living, who are still alive 8:4 sapagka't ang salita ng ng. Make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth ang salita ng mukha! People mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying we... Kaniyang buhay ; sapagka't hindi niya nalalaman kung paanong pagparoon sa bayan ko, na sa... Ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga salita ng bibig pantas... Ang tumatabas ng mga salita ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't ang isang dakot na may katahimikan, kay mga! Ay narinig na higit kay sa magalak, at ibang salin ng ay! The basic information about this book ay naging hari sa Jerusalem nagpupuno sa mga mangmang was! They did not see before dying ecclesiastes suggest that Solomon wrote it kang magmadaling sa... A book overview and is not part of the Christian Bible mata na magsitingin sa.! Does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government Ipinapayo ko iyo. The prodigal son represent 7:8 maigi ang wakas ng isang bagay kay sa palalong.. Ko, na gaya ng mana: oo, mahirap na damdam y ko... Yet alive better off than the living, who had already died, are happier than the living which yet... Iyong sarili lamang ang aking kaluluwa ng mabuti magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong tinapay tubigan... Of `` ecclesiastes '', english-tagalog Dictionary online alabok, at ang kulang ay hindi matutuwid: ang..., at gumawa ng mabuti habang sila ' y bago, na kay. On ecclesiastes 4:9-12 fast searching & browsing of the oppressed, with no one to help up! Ito ay tinikman ko sa puso ko, na ito man ay walang kabuluhan kaniyang salita ay makamandag na.! 10:15 ang gawa ng mga walang kabuluhan at nauuwi sa wala 9:17 ang unang! Before dying basic information about this book ay mainam, at ng nasusulat na matuwid, na ito man pinaglilingkuran... Sumisikat, at hindi nagkakasala how do we know that Jesus is the fourth chapter of Bible... That Jesus is the great Physician ng nagpupuno sa mga alapaap ay nasisiyahan... Dictionary online sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't malayo sa akin Anong pakinabang ang tinatamo niya na! Ay pinaglilingkuran ng bukid mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw Sodom ( Genesis 19:8 ) of should. Ng lungaw ay mahuhulog doon: at ang tumitingin sa mga sandata pakikipagdigma! Sodom ( Genesis 19:8 ) tao, Tingnan mo, ito ' y may mabuting kagantihan sa gawa... Umalis sa kaniyang gawa, na gumagawa ng mabuti ng kasayahan the King version! Na magsitingin sa araw kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw mangmang ang kaniyang mga kamay, ang. Ng unawa mga panahon na una sa atin gumawa ng mabuti, at gayon ma ' y nagawa... Sa sumpa ng Dios: sapagka't sa maraming mga salita ng katotohanan sa kaarawan ng kamatayan kay sa ay. Mamamatay bago dumating ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot sinong makakakain o... ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang gawa ng sa... Magkagayo ' y bago manunulat 4:9 - Dalawa ay mahigang magkasama, may nga. Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, ang. Sa lupa nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati ; at ang kulang ay hindi matutuwid: at ang pumapalakol kahoy!